1910 - CONCEPTES BÀSICS DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL CONTEXT ACTUAL

Objetivos: - Identificar certes dades i nocions vinculades amb la situació actual que persisteix a la Unió Europea després de la gran reforma que va suposar l'entrada en vigor el 2009 del Tractat de Lisboa.
- Estar en condicions d'aplicar el Dret de la Unió Europea quan el dret nacional estiga regulat també pel Dret de la Unió Europea.
- Conèixer les fallades més rellevants pronunciades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea que són d'obligat compliment en tots els Estats membres de la UE.
- Comprendre els trets característics del Dret de la UE de cara a la seua aplicació en el Dret intern espanyol.
- Interioritzar el paper que juguen les Comunitats Autònomes davant del poder d'Estat en la seua relació amb la Unió Europea.
Contenido: ·         Algunes nocions generals prèvies.
·         La importància i les conseqüències jurídiques de la pertinença d'Espanya a la Unió Europea.
·         Les normes de la Unió Europea i la seua forma particular d'aplicació.
·         Les característiques de les normes de la UE.
·         La participació de les Comunitats Autònomes en l'elaboració i aplicació del DUE.
Dirigido a: a personal dels grups A1, A2, C1, C2 i APF
Horas formación: 15
Lugar: A través de Internet
Impartido por: IVAP