1025 - FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Objetivos: Basant-se en la necessitat del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i segons el Reial Decret 123/2001, de 10 de juliol, en l'art 7, "Formació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat", s'impartirà un curs genèric de 15 hores a distància, per a tots els treballadors de l'Administració del Consell, que donarà lloc a la constitució de la primera fase/inicial d'actuació en matèria formativa.
Contenido: - Conceptes bàsics sobre seguretat i salut. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.
- Tècniques preventives bàsiques elementals sobre riscos genèrics. Llocs i espais de treball, maneig de materials, equips de treball i eines.
Riscos lligats al medi ambient del treball (il'luminació, soroll, temperatura, etc).
Incendis (conceptes bàsics).
Protecció col·lectiva i individual (Epis). Senyalització.
- Primers auxilis i mesures d'emergència (conceptes bàsics). Procediments generals. Pla d'actuació.
- Vigilància de la salut dels treballadors. Danys derivats del treball.
- Informació, consulta i participació en prevenció de riscos.
Dirigido a: a personal dels grups A1, A2, C1, C2 i APF
Horas formación: 15
Lugar: A través de Internet
Impartido por: IVAP