1822 - TRANSPARÈNCIA EN LA GENERALITAT I BON GOVERN

Objetivos: La transparència és una exigència per a una societat democràtica avançada, a més de disposar d'un ampli cos legislatiu. Així, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, normativa bàsica, va ser desplegada en el nostre àmbit per la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Malgrat el temps transcorregut des de l'entrada en vigor de la llei, hi ha un ampli desconeixement tant de la normativa en matèria de transparència com de la seua aplicació pràctica. Crida l'atenció, encara més, que el personal empleat públic desconeix aquesta normativa que, d'altra banda, ha de complir i fer complir.
Per tant, l'objectiu principal del curs és que el personal empleat públic conega la normativa vigent en matèria de transparència.
A més, es presenta el Portal de Transparència, GVA Oberta, com una útil eina en el treball diari de l'Administració. És ací on es plasmen les obligacions de publicitat activa i on s'interactua amb la ciutadania. Per això, és convenient i necessari conéixer-ho i usar-ho.
Objectius secundaris:
¿ Conéixer la diferència entre publicitat activa i dret d'accés.
¿ Conéixer l'organització de la Generalitat.
¿ Conéixer l'òrgan de garantia en matèria de transparència.
¿ Conéixer el que implica el bon govern.
Contenido: 1. La transparència.
2. La publicitat activa.
3. El Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta.
4. El dret d'accés a la informació pública.
5. L'organització administrativa de la Generalitat en matèria de transparència.
6. El bon govern.
7. El Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
8. Normativa.
Dirigido a: a personal dels grups A1, A2, C1, C2 i APF
Horas formación: 20
Lugar: A través de Internet
Impartido por: IVAP