IVAP

IVAP - 2019 - Sol·licitud de Cursos -

Abans d'emplenar la instància, llegiu atentament la convocatòria del Pla de Formació i l'annex I d'aquesta.

Abans d'enviar la instància assegureu-vos que totes les dades són correctes.

Les dades contingudes en aquest apartat són incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament administrativa (Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre).

Només es podran sol·licitar un màxim de cinc cursos per persona.