Visualització de contingut web

Carta de Serveis

Compromís institucional

L'administració de la Generalitat es troba en ple procés d'evolució cap a un nou model d'administració pública, model presidit per l'excel¿lència en la qualitat, l'atenció i la informació als ciutadans i ciutadanes i l'establiment de noves fórmules de gestió.

Les persones es configuren com un factor clau de l'organització pública i, per tant, com element imprescindible per a contribuir al desenvolupament de l'eficàcia i l'eficiència dels serveis públics, i milloren la imatge de l'administració, el seu prestigi i la seua credibilitat.

La formació constitueix la principal eina estratègica per afrontar i resoldre les situacions de canvi i d'adaptació a les noves condicions de l'entorn, i s'ha de configurar com a vehicle de comunicació, de transmissió de valors i de cohesió interna.

D'altra banda, no hi ha cap dubte que a través de la formació els empleats i empleades de l'administració troben un instrument que contribueix al seu creixement tant personal com professional millorant, per tant, les seues qualitats com a servidors públics.

Presentació del servei

L'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) té encomanades entre les seues funcions les de planificació i gestió de la formació de les persones al servei de la Generalitat, fonamentant la seua gestió en l'aplicació d'un model integral d'avaluació de les necessitats formatives i dels resultats de la formació i el seu impacte en la nostra administració, tot això des de les premisses de la qualitat i la millora contínua.

Aquesta Carta de Serveis té com a objectiu fer públics els compromisos adquirits per l'IVAP amb els seus clients, els nostres empleats i empleades, i es configura com una garantia de qualitat en la seua formació mitjançant l'optimització dels recursos didàctics, materials i personals dels processos formatius i com una aspiració de millora contínua del seu nivell professional, la qual cosa sens dubte redundarà en la prestació d'un servei de major qualitat per als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

Compromisos de qualitat amb els ciutadans

Rigor i publicitat

Publicarem el Pla de Formació anual en una convocatòria única abans de l'1 de febrer.

Comprensió de l'usuari i actualització

Els programes i continguts de la formació seran revisats i actualitzats anualment.

Les revisions i actualitzacions tindran en compte les necessitats detectades en el cicle anterior, la demanda de l'organització, la informació facilitada dels professors i professores i les avaluacions dels que han rebut la formació.

Antelació en la comunicació

Citarem els alumnes i alumnes amb almenys 15 dies naturals d'antelació al començament del curs.

Professionalitat

En finalitzar cada acció formativa es realitzarà una enquesta de satisfacció i de detecció de necessitats que tindrà en qualsevol cas caràcter anònim.

Els professors i les professores realitzaran una valoració de cada acció formativa en forma de qüestionari.

Mantindrem disponible en la pàgina web de l'IVAP el qüestionari per a la detecció de necessitats durant tot l'any natural.

Accessibilitat i capacitat de resposta

Garantim l'accessibilitat a persones discapacitades als llocs on s'imparteixen els cursos de formació i l'adaptació necessària perquè la formació puga ser rebuda en perfectes condicions.

La documentació dels cursos estarà disponible a través de la pàgina web de l'IVAP dels casos amb anterioritat a l'inici de l'acció formativa.

Ens comprometem que la valoració final mitjana de les enquestes de satisfacció sobre els professors i les professores que imparteixen la formació no siga inferior a 3,5 punts en una escala d'1 a 5.

 

ÀREA DE COMPROMÍS INDICADORS ASSOCIATS VALORS OBJECTIUS
Rigor i publicitat Publicació del pla abans de l'1 de febrer. 100%
Antelació en la comunicació Notificació personalitzada als alumnes seleccionats per a cursos de formació abans de 15 dies naturals de realització del curs. 100%
Professionalitat Nombre d'alumnes a què s'ha oferit el qüestionari de satisfacció i de detecció de necessitats. 100%
Nombre d'informes del professorat sobre l'acció formativa. 100%
Valoració mitjana anual de les enquestes sobre professorat superior a 3,5 sobre una escala d'1 a 5. 100%
Accessibiltat i capacitat Nombre de dies que està disponible en la pàgina Web de l'IVAP el qüestionari de detecció de necessitats. 100%
Nombre d'adaptacions que garantitzen l'accessibilitat dels discapacitats. 100%
Nombre de cursos amb material disponible en la web de l'IVAP amb anterioritat a l'inici del curs. 100%

 

Ajudeu-nos a millorar

Si té qualsevol problema amb el nostre servei o vol aportar algun suggeriment, ho pot fer per escrit, a través dels telèfons de contacte, el correu electrònic o la nostra pàgina web.

A través de l'ompliment dels nostres qüestionaris on line de detecció de necessitats, de satisfacció i d'avaluació de l'impacte que trobarà disponibles en la nostra pàgina web.

Ens podeu trobar a:

Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP).
Pl. del Carme, nº 2 - 46003 VALENCIA
Fax: 96 310 88 01
Tel. 96 310 88 00
Correu electrònic: ivap@gva.es
Pàgina web: www.ivap.gva.es