Visualització de contingut web

Càtedres de l'IVAP

COL·LABORACIÓ IVAP AMB LES UNIVERSITATS

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

A) Màster en Gestió EconomicoFinancera de la Generalitat Valenciana

Consta de dos cursos d'especialistes: el Curs d'Especialista Universitari en Comptabilitat Pública i Auditoria i el Curs d'Especialista Universitari en Gestió Pública.     

La Càtedra en la Universitat Politècnica es crea el 29 de maig de 2008, mitjançant Conveni de Col·laboració entre la UPV i la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Té com a objecte la formació en itineraris dirigits a empleats públics de la Generalitat Valenciana, i les seues activitats es duen a terme a través d'un títol propi de la Universitat: Màster en Gestió Economicofinancera de la Generalitat Valenciana.

Mitjançant la Resolució de 24 d'octubre de 2011, es va convocar el Curs d'Especialista Universitari en comptabilitat del sector públic i auditoria, primera fase de la tercera edició del Màster en Gestió Economicofinancera de la Generalitat Valenciana dins del Programa denominat Càtedra IVAP, a la Universitat Politècnica.

La present Convocatòria consta de 25 places per a l'any acadèmic 2011-2012, de les quals 7 van destinades als alumnes que hagen realitzat i superat el Curs d'Especialista en Gestió Pública 2010-2011.

El Curs consta de 250 hores lectives i els continguts del Curs Especialista tenen un valor acadèmic de 25 crèdits ECTS. El Curs s'imparteix des de desembre de 2011 fins a juliol 2012

L'horari de classe ha sigut els dimarts i dijous de 17 a 21 hores, en dues sessions de 2 hores, i s'ha impartit amb caràcter general, als locals de la Facultat de Direcció i Administraciód'Empresa de la Universitat Politècnica, camí de Vera, s/n, a València.

El professorat del Màster està compost per professors d'Universitat i personal directiu de la Generalitat Valenciana.

Els alumnes han de ser personal fix de l'Administració del Consell  llicenciats, o  diplomats universitaris i pertanyen al subgrup A1 (abans grup A), A2 (abans grup B) i C1 (abans grup C) de l'administració del Consell que  tenen experiència en llocs vinculats ala gestió econòmic financera.

El Curs té un director acadèmic a qui correspon el disseny, programació i coordinació de la gestió de les matèries que s'hi imparteixen.

Així mateix, hi ha una Comissió de Seguiment del Màster, integrada per representants de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i de la Universitat Politècnica de València i té encomanades les funcions de seguiment de les activitats i programes previstos, així com la resolució de les controvèrsies que se susciten en la seua execució.

[Descarregar]

B) Curs d'Especialista en Responsabilitat Social Corporativa

En els últims anys la societat ha començat a demandar informació a les organitzacions, i no es conforma amb les dades econòmiques que ofereixen, sinó exigint-los a més informació sobre les possibles repercussions mediambientals de les seues activitats, de la preocupació de l'organització pel benestar dels seus treballadors, així com altres temes d'índole social.

Tota aquesta informació demandada actualment, és el que es coneix com a Responsabilitat Social Corporativa (RSC), i serà un concepte d'acord amb el qual les organitzacions decideixen voluntàriament contribuir a l'èxit d'una societat millor i un medi ambient més net.

L'objecte del Curs d'Especialista Universitari en Responsabilitat Social Corporativa és la formació de professionals amb els suficients coneixements en un àmbit multidisciplinari de la gestió d'empreses i organitzacions, en creixent expansió i reconeixement que integra aspectes econòmics, socials i mediambientals.

Mitjançant la Resolució de 24 d'octubre de 2011, es va convocar el Curs d'Especialista Universitari en Responsabilitat Social Corporativa, dins del Programa de la Càtedra IVAP,  en la Universitat Politècnica.

En el Curs 2011-2012 tenim previst que participen 6 alumnes de personal del Consell. El Curs consta d'un total de 385 hores a distància i 72 hores presencials i la seua superació dóna lloc a l'obtenció de 25 crèdits ECTS.

El Curs s'imparteix des d'octubre 2011 fins a març 2012, es tracta d'un Curs a distància i unes sessions presencials que tenen lloc a principi i final de cada mòdul.

Els alumnes han de ser personal fix de l'Administració del Consell  llicenciats, o  diplomats universitaris i pertanyen al subgrup A1 (abans grup A), A2 (abans grup B) i C1 (abans grup C) de l'administració del Consell que tenen experiència en llocs vinculats ala gestió de personal.

Les classes presencials s'impartiran al Centre de Formació permanent de la Universitat Politècnica, camí de Vera de València. També poden seguir-se online a través de la plataforma de formació de la Universitat Politècnica.

[Descarregar]

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Màster Universitari en Dret Administratiu i de l'Administració Pública

La col·laboració amb la Universitat de València es du a terme mitjançant la participació de personal del Consell en el Màster oficial de Dret Administratiu i de l'Administració Pública.

L'objectiu del Màster és proporcionar una formació especialitzada en Dret Públic General i Dret Administratiu, amb especial atenció, a més, a les particularitats de l'ordenament juridicoadministratiu valencià.

Mitjançant una Resolució de 24 d'octubre de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, es va convocar el Màster Universitari en Dret Administratiu i de l'Administració Pública dins del programa denominat Càtedra IVAP, en les universitats.

El Màster s'estructura en 90 crèdits ECTS a desenrotllar durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013 i es van convocar 14 places.

El professorat està integrat, preferentment, per personal docent i investigador de la  Universitat,i compte a mésamb la col·laboració de personal directiu de la Generalitat Valenciana i persones de reconegut prestigi en matèria de gestió pública.

El tipus d'ensenyança és presencial, els dimarts, dimecres i dijous de 16,30 a 20,30 hores i les classes es duen a terme als locals de la Universitat.

Els alumnes són personal fix de l'Administració del Consell  llicenciats, o  graduat en dret, o tenen més de 5 anys d'experiència professional en altres disciplines jurídiques. Pertanyen al subgrup A1 (abans grup A), de l'administració del Consell.

[Descarregar]

[Veure Màsters, cursos d'experts i notícies]