Visualització de contingut web

En què consistix?

Amb l'elaboració d'un Pla de Formació es pretén donar resposta a una de les necessitats formatives que emanen del nou marc normatiu nascut amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Ha de recordar-se que perquè l'Administració Pública duga a terme el correcte compliment del deure de protecció del treballador, es requereixen dos pressupostos imprescindibles; en primer lloc, la necessària informació sobre els riscos a què el treballador està exposat i, en segon lloc, l'adequada formació, perquè aquest conega els mitjans de protecció que té a la seua disposició i les condicions en què aquests mitjans han de ser utilitzats.

Aquest Pla respon a aquest pressupost imprescindible en la prevenció de riscos laborals: la formació dels treballadors com a deure empresarial bàsic en matèria de seguretat i salut laboral. És més, es pot afirmar que la formació no sols és una part del deure de protecció dels treballadors, sinó que és un instrument clau per a fer-ho efectiu.

En efecte, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals té present el transcendental paper que la formació constitueix com a instrument eficaç per a la posada en pràctica de la nova cultura preventiva, de tal manera que a més de concretar l'abast del deure empresarial en aquesta matèria, la inclourà, de manera destacada, entre els objectius de la política de prevenció que han de dur a terme les distintes administracions, perquè com exigeix la Llei de Prevenció, els poders públics hauran de promoure la millora de l'educació en matèria preventiva en els diferents nivells d'ensenyament.

Aquest deure de formació dels empresaris constitueix, igualment, un dret dels treballadors, com a part del seu dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral.

En compliment d'aquest deure, tot empresari públic o privat haurà de garantir que cada treballador reba una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva.

A més d'aquest deure genèric de formació, especialment han de ser formats:

  • Aquells treballadors que desenrotllen funcions tècniques específiques en matèria de seguretat, perquè ha de tindre's present que la seua formació serà determinant en la denúncia de les carències i en la posada en marxa de les mesures de seguretat necessàries en l'empresa.
  • Els representants dels treballadors.
  • Els mateixos empresaris i poders públics hauran de conéixer les seues obligacions en la matèria, així com els deures que poden exigir als treballadors en el desenrotllament de la seua activitat.
  • Tots els treballadors de nou accés a la Funció Pública.

Concretant, el Reglament dels Serveis de Prevenció determinarà les capacitats i aptituds necessàries per a l'avaluació dels riscos i l'exercici de l'activitat preventiva, i haurà de classificar les funcions a realitzar per grups, i citar, en primer lloc, les funcions conegudes com a bàsiques.

Per al correcte compliment d'aquestes funcions s'ha de desenrotllar un projecte i programa formatiu adequat, que, en tot cas, haurà d'ajustar-se als criteris generals i als continguts formatius mínims que estableix per a aquest nivell el mateix Reglament en l'annex III.