Visualització de contingut web

Normativa

Normativa general.

 • RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni entre l'Institut Nacional d'Administració Pública i la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per a la cessió d'ús dels següents servicis de l'institut: servici d'intercanvi de cursos en línia, plataforma xarxa social professional i col·leccions editorials. (DOCV núm. 7.899, de 19.10.2016) [Descarregar]
 • Llei 7/2007. Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic. (BOE núm. 89, de 13.04.2007) [Descarregar]
  TÍTOL III. Drets i deures. Codi de Conducta dels empleats públics.
  CAPÍTOL PRIMER. Drets dels empleats públics.
  Article 14. Drets Individuals.
  Els empleats públics tenen els següents drets de caràcter individual en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seua relació de servici:
  g) A la formació contínua i a l'actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals, preferentment en horari laboral.
 • Llei 10/2010. Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.(DOCV núm 6.310, de 14.07.2010) [Descarregar]
  TÍTOL VI. DRETS, DEURES I INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC.
  Capítol Primer. Drets Del Personal Empleat Públic.
  Article 66. Drets individuals. Lletra g)
 • Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. (DOCV núm 7.620, de 22 de setembre de 2015) [Descarregar]
 • Decret 24/1997. Decret 24/1997, d'll de febrer, del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris. (DOCV núm 2.931, de 17.02.1997) [Descarregar]
 • Decret 64/2011. Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris. (DOCV núm 6.531, de 30.05.2011) [Descarregar]
 • Decret 134/2012. Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Factures de la Generalitat. (DOCV núm 6.858, de 10.09.2012) [Descarregar]
 • Orde 15/2012. Orde 15/2012, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i es regula el Registre de Factures de la Generalitat. (DOCV núm 6.933, de 31.12.2012) [Descarregar]
 • Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013. (BOE núm. 252, de 21.10.2013) [Descarregar]
 • Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013. (BOE núm. 8, de 09.01.2014) [Descarregar]

 

Plans de Formació (Resolucions anteriors)

2016

 • Resolució 23-03-16. Formació Contínua i Especialitzada DOCV núm. 7755 de 07-04-16)

2015

 • Resolució 13-01-15. Formació Contínua i Especialitzada DOCV núm. 7446 de 20-01-15)

2014

 • Resolució 09-01-14. Formació Contínua i Especialitzada DOCV núm. 7195 de 20-01-14)

2013

 • Resolució 09-01-13. Formació Contínua i Especialitzada DOCV núm. 6944 de 16-01-13)

2012

 • Resolució 10-04-12. Formació Contínua i Especialitzada DOCV núm. 6752 de 12-04-12)
 • Correcció d'errades de la Resolució de 10-04-12 (DOCV núm. 6761 de 25-04-12)

2011

 • Resolució 10-01-11. Formació Contínua i Especialitzada DOCV núm. 6439 de 17-01-11)

2010

 • Resolució 20-01-10. Formació Contínua i Especialitzada DOCV núm. 6192 de 26-01-10)

2009

 • Resolució 03-12-08. Formació Contínua i Especialitzada (DOCV núm. 5915 de 17-12-08)

2008

 • Resolució 26-12-07. Formació Contínua i Especialitzada (DOCV núm. 5686 de 23-1-08)
 • Correcció d'errades de la Resolució de 26-12-07 (DOCV núm. 5695 de 04-02-08)
 • Correcció d'errades de la Resolució de 26-12-07 (DOCV núm. 5703 de 14-02-08)

2007

 • Resolució 28-12-06. Formació Contínua i Especialitzada (DOGV núm. 5431 de 18-1-07)

2006

 • Resolució 11-1-06. Formació Contínua i Especialitzada (DOGV núm. 5182 de 23-1-06)li>

2005

 • Resolució 22-3-05. Formació Contínua (DOGV núm. 4994 de 27-4-05)
 • Resolució 9-3-05. Formació Especialitzada - abans Continuada - (DOGV núm. 4970 de 21-3-05)

2004

 • Resolució 23-2-04. Formació Contínua (DOGV núm. 4709 de 10-3-04)
 • Resolució 27-7-04. Formació Continuada (DOGV núm. 4814 de 6-8-04)

2003

 • Resolució 30-1-03. Formació Contínua (DOGV núm. 4436 de 10-2-03)
 • Resolució 29-4-03. Formació Continuada (DOGV núm. 4502 de 19-5-03)

2002

 • Resolució 7-2-02. Formació Contínua (DOGV núm. 4190 de 14-2-02)
 • Correcció d'errades Resolució 7-2-02 (DOGV núm. 4193 de 19-2-02)
 • Resolució 30-4-02. Formació Continuada (DOGV núm. 4246 de10-5-02)

2001

 • Resolució 8-3-01. Formación Contínua (DOGV núm. 3964 de 22-3-01)
 • Resolució 29-12-00. Formació Continuada (DOGV núm. 3914 de 10-1-01)

2000

 • Resolució 12-4-00. Formació Contínua (DOGV núm. 3737 de 26-4-2000)
 • Resolució 10-2-00. Formació Continuada (DOGV núm. 3696 de 25-2-2000)

1999

 • Resolució 1-3-99. Formació Contínua (DOGV núm. 3458 de 22-3-99)
 • Resolució 17-5-99. Formació Continuada (DOGV núm. 3503 de 26-5-99)