Visualització de contingut web

Pla Interadministratiu d'Aplicació del marc normatiu

Aplicació del marc normatiu autonòmic en l'administració local

 1. Objectius
  • Aconseguir, a través de la formació, l'aproximació dels municipis de la Comunitat Valenciana a l'àmbit de gestió de l'administració del Consell, per tal d'afavorir la presa de contacte entre els funcionaris d'ambdues administracions i impulsar-ne la coordinació interadministrativa.
 2. Continguts
  • Introducció. Llei de règim local de la Comunitat Valenciana. Competència autonòmica en matèria de règim local.
  • El municipi. Registre d'entitats locals.
  • Alteració de termes municipals.
  • Denominació, capitalitat i símbols.
  • Règims especials. Mancomunitats i altres figures associatives. Entitats locals menors.
  • Participació ciutadana en l'esfera local.
  • Relacions entre comunitats autònomes i entitats locals. Impugnació d'actes i acords.
  • Organització i funcionament de les entitats locals.
  • Estatut dels membres de les entitats locals.
  • Personal al servei de les entitats locals.
  • Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
  • Béns entitats locals.
  • Activitats i serveis. Disposicions generals i directiva europea.
 3. Professorat
  • María Teresa Morant Ventura, Inmaculada Rovira Andreu, Mª Carmen Bayarri Gomis, Adolfo Jesús Alonso Mas, Raquel Taroncher Carrasco i Eduardo Costa Castellá.
 4. Duració: 25 hores presencials
 5. Dates i lloc de realització
  • Dies 26 i 28 de setembre de 2011 en el Palau de Pineda (Pl. del Carme, 4 València).
  • Dies 3, 5, 17, 19, 24 i 26 d'ocutbre de 2011 i 2 i 5 de novembre de 2011 en Centre TAES (Passatge Ventura Feliu, 10-12 baix València).