Visualització de contingut web

Resolució i Normativa

Resolució i Normativa

La Direcció General d'Administració Autonòmica en compliment del que establix el RD 123/2001, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en l'àmbit de la Generalitat Valenciana ha elaborat un Pla de Formació en Prevenció de Riscos Laborals, l'objectiu fonamental del qual ès fomentar una política que vetle per la seguretat i higiene en el treball, mitjançant la promoció de la seguretat i salut.

A través de l'Institut Valencià d'Administracions Públiques (IVAP), la Generalitat Valenciana garantirà que tot l'empleat públic de l'Administració del Consell i Justícia reba una formació en matèria de prevenció de riscos laborals amb un contingut mínim de 15 hores, per tal d'instaurar, progressivament, una cultura preventiva en l'àmbit laboral.

La Conselleria aposta pel reconeixement de la formació en matèria preventiva, per la responsabilitat social amb tots els seus empleats públics, així com per la millora en la capacitació personal i social en el treball.