Visualització de contingut web

Homologacions

L'IVAP, per la necessitat de sistematitzar la dispersa acció formativa de la Comunitat Valenciana, assumeix la competència que s'atribueix a la Direcció General de Recursos Humans, de gestionar l'homologació dels cursos formatius i de perfeccionament impartits per altres òrgans de la Generalitat o altres òrgans de l'administració pública, article 43.2.c del Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (DOCV núm. 6146, de 17 de novembre de 2009) i l'Orde 10/2010 de 2 de juliol, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen els requisits i el procediment per a l'homologació d'accions formatives dirigides al personal de les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6310, de 14 de juliol de 2010).

NORMATIVA

Orde 10/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, que regula el procediment per a l'homologació d'accions formatives dirigides al personal de les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana.

(DOCV núm. 6310, de 14 de juliol de 2010) [Descarregar]

REQUISITS

Regula els requisits i el procediment per a l'homologació d'accions formatives dirigides a empleats públics que presten servei en les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana i que es realitzen en l'àmbit territorial d'aquesta.

Podran sol·licitar l'homologació d'accions formatives, les administracions públiques, entitats i els organismes que estableix l'article 2, Orde 10/2010, de 2 de juliol.

Els requisits es contenen, en l'article 4, Orde 10/2010, de 2 de juliol.

Els cursos han de tindre una duració mínima de 15 hores.

La sol·licitud haurà d'efectuar-se almenys amb dos mesos d'antelació al començament dels cursos, i estarà firmada pel responsable de personal de l'entitat pública organitzadora.

En la sol·licitud, hauran de fer-se constar les dades següents:

 • Determinació de l'entitat pública organitzadora.
 • Denominació exacta de l'activitat formativa (títol).
 • Objectius operatius.
 • Continguts.
 • Metodologia.
 • Materials educatius (quan així ho requerisca el curs).
 • Avaluació del curs i dels seus resultats formatius.
 • Personal destinatari i percentatge de personal empleat públic
 • Nombre de places.
 • Programa.
 • Criteris de selecció.
 • Currículum del professorat.
 • Nombre d'hores lectives.
 • Nombre d'edicions.
 • Data i lloc d'impartició.

La sol·licitud de convalidació es dirigirà a:

Direcció General de Funció Pública
Palau de Pineda
  Subdirecció General de l'IVAP
Plaça del Carme, 4
46003 - València

EXPEDICIÓ de certificats i diplomes

Article. 7, Orde 10/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

- Les entitats promotores de formació a què s'homologue l'acció formativa expediran als participants i professors els certificats d'assistència o d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència, com a mínim d'un 85%, i haver realitzat les tasques obligatòries fixades en els programes o encomanades pel tutor o professor.

SOL·LICITUD

Per a sol·licitar l'homologació haurà de descarregar el document oficial de sol·licitud, omplir els camps indicats i imprimir-lo. El document imprés d'acord amb el model que figura en l'annex I de la present Orde, o si és el cas, pel sistema telemàtic o procediment de tramitació electrònica, que en el seu moment puga habilitar-se, sense perjuí del que establix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Sol·licitud d'homologació:

[Descarregar sol·licitud]